całe Czechy i Słowacja w 24h księgowość w Czechach, firma w Czechach strony i sklepy internetowe w Czechach

Śledzenie przesyłek

Ogólne warunki współpracy

I. Ogólne warunki

Ogólne warunki współpracy (dalej OWW ) normują związek między firmą Procart Group s.r.o, Štefánikova 123/22, 73701 Český Těšín dalej ( spedytor ) a podmiotem z którym zawiera umowę w ramach usług transportowych ( dalej zleceniodawca ). Za wykonane usługi zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić spedytorowi należne wynagrodzenie w/g cennika dołączonego do umowy. Spedytor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cennika w dowolnie wybranym czasie po uprzednim poinformowaniu zleceniodawcy.

Ogólne warunki stanowią nierozłączną cześć umowy - podpisanie jest rozumiane jako akceptacja OWW.

II. Zwroty

Smlouva - Umowa
umowa kurierska lub umowa o przesyłce paczek, która została sporządzona między spedytorem a zleceniodawcą. Umowa może być sporządzona jednorazowo z prawidłowym lub nie prawidłowym odbiorem przesyłek.

PŘEPRAVA - transport
wykonanie niezbędnych czynności transportowych zgodnych z umową lub z nią związaną

ZÁSILKA - paczka
Rzecz, która została przekazana spedytorowi w celu wykoanania usługi zawartej w umowie, paczkę tworzy jedna lub więcej jednostek ładunkowych (Colli) skierowanych do jednego odbiorcy ewidowanego pod jednym numerem listu

DORUČENÍ ZÁSILKY - doręczenie przesyłki
doręczenie przesyłki konkretnemu odbiorcy do pierwszych zamykanych drzwi objektu pod wskazanym przez zleceniodawce adresie lub do odbioru w punkie wydań osobistych.

NÁKLADOVÝ KUS - jednostka ładunkowa (dalej „Colli“)
oddzielna jednostka ( koperta, pudełko, karton, paleta) ewidowana pod jednym numerem listu Colli

PŘÍKAZCE - zleceniodawca
subiekt który zawarł umowę

ODESÍLATEL - nadawca
subiekt oznaczony na przesyłce przeznaczonej do transportu, który przekaże przesyłke do transportu.

PŘÍJEMCE - odbiorca
(adresat) subiekt oznaczony na przesyłce, do którego ma być dostarczona.

KURÝR - kurier
pracownik ( kierowca ) firmy kurierskiej, który dostarcza przesyłke.

ZÁSILKA NA DOBÍRKU- przesyłka za pobraniem
przesyłka która oprócz fizycznego wydania towaru, wymaga pobrania opłaty na podstawie instrukcji złożonej przez zleceniodawcę

VNITROSTÁTNÍ ZÁSILKY - przesyłki krajowe
przesyłki które transportowane są wyłącznie na terenie Czech

MEZINÁRODNÍ ZÁSILKY- między narodowe przesyłki
przesyłki które transportowane są po za granicę Czech

III. ZASÍLATELSKÉ SLUŽBY - usługi transportowe

Przedmiotem usług mogą być i dodatkowe czynności ustalone z zleceniodawcą.

Dodatkowe oraz płatne usługi:
Pobranie – Dobirka COD ( Cash On Delivery ) – pobranie określonej kwoty podras doręczenia przesyłki ( max 85000 Kc lub 3.300 Euro )
Ubezpieczenie przesyłek / připojištění zásilek / additional insurance
– ubezpieczenie przesyłek do kwoty 50.000 CZK bez netto jest wliczone w cenę. Wartość jednej przesyłki bez ubezpieczenia nie może przekroczyć 50.000 CZK netto.
W przypadku zamówienia transportu o większej wartości, zleceniodawca zobowiązany jest ubezpieczyć każdą taką przesyłkę. Więcej w rozdziale X.

Dokumenty zwrotne / Dokumenty zpět / Return Documents
- dostarczenie potwierdzenie odebrania przesyłki do nadawcy

Telefoniczne avizo odbiorcy / Telefonní avízo příjemci / Call Advice
- odbiorca zostanie poinformowany telefonicznie w celu potwierdzenie miejsca i terminu doręczenia. Zleceniodawca może określić numer telefonu pod którym mają zostać przekazene dopełniające informacje.

SMS avizo odbiorcy / SMS avízo příjemci / (Message Advice)
- odbiorca zostanie poinfromowany wiadomością SMS o planowanym terminie doręczenia przesyłki. Wiadomość SMS zawiera podstawowe informacje o przesyłce
( nadawca, numer przesyłki, numer referencyjny, kwota pobrania, kontakt na infolinię IN TIME ), czasowy przedział doręczenia i numer telefonu do kuriera doręczającego przesyłkę.
Usługa jest wliczona w cenie przesyłki na terenie Czech oraz Słowacji

E-MAIL avízo / E-MAIL avízo příjemci / E-mail Advice
- odbiorca zostanie poinfromowany wiadomością email o planowanym terminie doręczenia przesyłki. Wiadomość email zawiera podstawowe informacje o przesyłce
( nadawca, numer przesyłki, numer referencyjny, kwota pobrania, kontakt na infolinię IN TIME ), aktywnym linkiem Track&Trace, czasowy przedział doręczenia i numer telefonu do kuriera doręczającego przesyłkę.
Usługa jest wliczona w cenie przesyłki na terenie Czech, Słowacji oraz Polski dalej PLCZSK

Przesyłka zwrotna / Zpětná zásilka / Return Shipment
spedytor obierze przesyłkę na terenie Czech, Polski, Słowacji, następnie doręczy pod konkretne miejsce na terenie PLCZSK lub wskazane miejsce.

Przesyłka bezpośrednia / Přímá zásilka / Direct Shipment
- transport przesyłki z obiorem i doręczeniem na terenie PLCZSK na adres który nie jest zarejestrowany jako punkt nadań

Przesyłka zamienna / Výměnná zásilka / Exchange Shipment
- spedytor jednocześnie z doręczeniem odbierze również przesyłkę gdziekolwiek na terenie CZ. Bez odbioru drugiej przesyłki, pierwsza nie zostanie nadana.

Odbiór osobisty / Osobní odběr / Shipment Collection
- nadawca może wybrać punkt odbioru towaru jako miejsce wydania przesyłki

Nadanie osobiste / Osobní podej / Personal Hand In
- nadawca ma możliwość wybrania miejsca nadania przesyłek

Potwiedzenie tożsamości / Ověření totožnosti / Verifying Identity
- przed doręczeniem przesyłki kurier będzie wymagał okazania oryginalnego dokumentu tożsamości - dowód osobisty, prawo jazdy, paszport
Nadawca może określić jaki dowód tożsamości będzie konieczny do wydania przesyłki. Możliwość kombinacji z usługą Dokumenty zwrotne.

Dostawa osobista / Donos / Personal Delivery
– fizyczna dostawa (doniesienie ) przesyłki od pierwszych zamykalnych drzwi w określone miejsce. Roznoszenie paczek w biurze.

Odbiór opakowania / Odnos / Wrap Carry Away
– wypakowanie towaru, odbiór opakowania i jego likwidacja

Skanowanie potwiedzeń odbioru / Skenování dodacích listů / POD
- skanowanie podpisanych i zwróconych potwierdzeń odbioru, raporty oraz elektroniczna archiwizacja

IV. Grupowanie i specyfikacja przesyłek / ČLENĚNÍ A SPECIFIKACE ZÁSILEK

Definiacja standardowej przesyłki

Jedna lub więcej jednostek ładunkowych (Colli) skierowana do jednego odbiorcy ewidowanych pod takim samym numerem przesyłki.
Pojedyńcze przesyłki nie wolno wiązać, lub innym sposobem łączyć. Każda paczka powinna posiadać zwartą podstawę.
Kategorie wielkościowe określają wymiary największej paczki ( najcięższej lub
o największej objętości ). W jednej przesyłce nie można łączyć różnych kategori wagowych ( 3xdo 30 KG lub 3xdo50Kg ).
Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie povinno być :
odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostępu do zawartości przesyłki osobom niepowołanym;
odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki;
posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki;
posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki
TABELKA
Przesyłki wykluczone z transportu
-przedmioty które nie są chronione lub zapakowane w dostateczny sposób, z uwagi na ich wagę lub rozmiar
-nie posiadają kompletnych danych o nadawcy lub odbiorcy, lub jeśli jako adres podany jest schowek pocztowy P.O. BOX
-nie posiadają zabezpieczeń uniemożliwiających przemieszczaniu się zawartości przesyłki
-przesyłki uszkodzone
-zawierające przedmioty o wysokiej wartości, drogie kamienie, biżuteria, dzieła sztuki, zabytki, kolekcje, numizmatyki, starożytności, pieniądze, monety, karty płatnicze lub kredytowe, papiery wartościowe, kupony do telefonów komórkowych, losy loteryjne, winiety, karty telefoniczne operatorów, bilety a podobne.
-przesyłki których zawartość może uszkodzić majątek lub zdrowie, materiały wybuchowe, bronie, środki odurzające i psychotropowe, łatwopalne ciecze o niskiej temperaturze zapłonu, trucizny, radioaktywne materiały, ciecze żrące,
-artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalne warunki przewozu;
-inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;
-inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Spedytor nie przyjmuje do przewozu przesyłki, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego. W przypadku nadania przesyłki, której Spedytor nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.
-przekraczające określone parametry
-zawierające przedmioty podlegające niektóremu ze szczególnych trybów ( tryb warunkowego zwolnienia od cła ), rozporządzenie CZ (EHS) nr. 2913/92,
-zawierające przedmioty, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia, lub konieczny jest specjalny sposób załadunku
-zawierające przedmioty, wyjątkowo delikatne, które moga ulec uszkodzeniu w transporcie nawet przy specjalnym sposobie załadunku
-zawierające przedmioty, które ze względu na swój charakter wymagają odpowiedniego dostosowania do samochodku lub utworzenia specjalnych warunków transportu
-których rodzaj, zawartość, wygląd, właściwości, metody wysyłania lub składowania lub korzystania z nich jest niezgodna z prawem lub zakazana, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa, porządku publicznego i praw osób trzecich;
-połączonych ze sobą jednostek ładunkowych ( dozwolone jest tylko łączenie opon - maksymalnie 2 w jedej przesyłce )

Spedytor ma prawo do kontrolowania przesyłek włącznie z ich zawartością w celu wykluczenia przesyłki wyłączonej z trasnportu.
Nadawca ma obowiązek zapoznać każdą osobę, która będzie po jego stronie w jakikolwiek sposób wchodziała w kontakt z nadawaną przesyłką np. pakowanie lub nadawanie przesyłki a także żeby wszystkie warunki współpracy były zachowane.
Za każdą przesyłkę odpowiada nadawca. W przypadku nadania przesyłki wykluczonej z transportu całą odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi nadawca. Nadawca ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z transportem włącznie z wynagrodzenie szkody jaka powstała w wziązku z przesyłki paczki wykluczonej z transportu spedytorowi lub osobie trzeciej.

Przyjęcie do transpotru nie wyklucza możliwości rezygnacji z dostarczenia przesyłki przez spedytora w przypadku podejrzenia że przesyłka nie spełnia OWW. W takim przypadku spedytor jest uprawiony po poinformowaniu nadawcy na jego koszt przesyłke w/g konkretych okoliczności albo doręczyć odbiorcy lub zwrócić do nadawcy, ewentualnie zmienić adres doręczenia. W skrajnych przypadkach możliwa jest likwidacja przesyłki.

V. Oznaczenie oraz pakowanie przesyłek / OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ ZÁSILEK

Nadawca jest zobowiązany naklejić list przewozowy na każdej przesyłce, na najdłuższym boku, w prawym górnym rogu, na powierzcni płaskiej w taki sposób aby kod kreskowy (BARCODE) był dobrze czytelny.
Nadawca jest zobowiązany wprowadzić na każdym liscie przewozowym następujące dane
-imię oraz nazwisko ( osoby ficzyczne ) lub nazwę ( podmioty prawnych ) odbiorcy
-dokładny adres doręczenia włącznie z kodem pocztowym oraz państwem
-imię oraz nazwisko osoby uprawnionej do odbioru przesyłki ( kontaktowy numer telefonu )

-odpowiedni produkt na zamówione usługi

-unikalny kod kreskowy Colli (BARCODE)

-numer sortu

Maksymalną uwagę nadawca musi przywiązywać podczas wypełniania listu przewozowego, głównie do kodu pocztowego oraz państwa do którego przesyłka zostanie zaadresowana. Spedytor nie potwierdza poprawności kodu pocztowego z danymi wprowadzonymi do listu przewozowego.
Kod kreskowy (BARCODE) musi być dobrze widoczny. W przypadku błędnych danych lub w przypadku niemożliwości odczytania kodu kreskowego (BARCODE)
spedytor ma prawo nie przyjąć do rozwou oraz wstrzymać paczkę do następnego dnia roboczego. Przesyłka zostanie wstrzymana aż do momentu przekierowania / przeetykowania listu przewozowego przez nadawcę.
List przewozowy należy wydrukować poprzez stronę internetową, pod adresem wskazanym w umowie.
Nadawca nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do formularza internetowego stronom trzecim. Pełna odpowiedzialność spada na nadawcę.
Obsługa formularza internetowego dokonywana przez nadawcę jest bezpłatna. Możliwa jest usługa obsługi formularza internetowego przez spedytora w/g ustalonego cennika dołączonego do umowy.


Pakownie przesyłek
Nadawca powienien przesyłkę prawidłowo zabezpieczyć, tak aby zawartość była zabezpieczona przed poruszaniem się. Opakowanie musi umożliwić bezpieczną manipulację z przesyłką przez jedną osobę, na taśmie magazynowej a także na potrzeby przewozu na drogach publicznych.

Zasady prawidłowego pakowania przesyłek są umieszczone w instrukcji transportowej.


Przesyłki wymagające dodatkową ostrożność

Przesyłki wymagające dodatkową ostrożność zobowiązują nadawcę do oznacznia dodatkowymi oznaczeniami „Křehké/delikatne“, „Neklopit/ nie przechylać“ lub „Udržujte v suchu/ przechowanie w suchym miejscu“, które powinien w tym celu zamówić u spedytora.
W przypadku umieszczenia dodatkowego oznaczenia „Křehké / delikatne“ spedytor przywiąże większą uwagę podczas transportu przresyłki.
W przypadku umieszczenia dodatkowego oznaczenia spedytor " Neklopit/ nie przechylać“ spedytor zagwarantuje aby przesyłka nie była w trakcie transportu nachylana czy obracana w zakresie większym niż koniecznie.
W przypadku umieszczenia dodatkowego oznaczenia „Udržujte v suchu/ przechowanie w suchym miejscu“ spedytor zagwarantuje aby przesyłka nie była wystawiona na nadmierną wilgotność.
W przypadku umieszczenia dodatkowego oznaczenia „Dokumenty zpět / dokumenty zwrotne“ spedytor zagwarantuje zwrot potwierdzenia odebrania przesyłki do nadawcy. Oznacznienie „Dokumenty zpět / dokumenty do zwrotu“ nie zastępuje obowiązku zamówienia dodatkowej usługi „Dokumenty zpět / dokumenty do zwrotu“ która jest konieczna do realizacji dodatkowej usługi.

W przypadku umieszczenia dodatkowego oznaczenia „Ověření totožnosti / potwierdzenie tożsamości“, spedytor zagwarantuje potwierdzenie zgodności tożsamości obiorcy na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Oznacznie „Ověření totožnosti / potwierdzenie tożsamości“ nie zastępuje obowiązku zamówienia dodatkowej usługi „Ověření totožnosti / potwierdzenie tożsamości“ która jest konieczna do realizacji usługi.
Jeżeli oznacznie przesyłki nie jest jednoznaczne poprzez umieszczenie wielu dodatkowych oznaczeń, uznaje się przesyłke za standardową bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia.

Przesyłki zwrotne, bezpośrednie, przesyłki wymienne nadane przez odbiorce / nadawce, który nie posiada oryginalnych oznaczeń mogą zostać opatrzone własnymi dodatkowymi znakami ostrzegawczymi na podstawie których musi być wiadomo jaki jest charakter przesyłki. To oznacznie w żadnym przypadku nie zastępuje adekwatnego oznaczenie specyfikowane w OWW i instrukcji transportowej.

Nadawca powinien usunąć wszystkie informacje, oznaczenia, adresy, które moga wprowadzać w błąd, ewentualnie wcześniej użyte listy przewozowe, które nie mają związku a aktualnym odbiorcą. Spedytor jest uprawiony do zwrotu do nadawcy przesyłki która nie spełnia OWW. Nadawca jest w tym przypadku odbciążony kosztami transportu zgodnie z obowiązującymi cenami.
Nadawca zarówno odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku transportu przesyłki, która jest nieprawidłowo oznaczona lub spakowana. Nadawca ma obowiązek zagwarantować dobrą widoczność / czytelność listu przewozowego, głównie kodu kreskowego. Niedopuszczalne jest przelepianie przezroczystą taśmą klejącą listów przewozowych.VI. ZÁSILKY NA DOBÍRKU - przesyłki za pobraniem

W przypadku przesyłek wysłanych za pobraniem spedytor pobierze u odbiorcy należność określoną przez nadawce
(maksymalnie do wysokości 85.000 CZK lub 3.300 EUR) a następnie przekaże do przelewu na wskazane konto. Należność z pobraniań zostanie przesłana na konto do 5 dni roboczych licząc od daty odbioru w CZK a do 10 dni w EUR.
Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w płatności nadawcy, należność pobrania może się przedłużyć.

Nadawca wprowadza kwotę pobrania on-line za pośrednictwem aplikacji Aplikace_Zásilky. W przypadku wprowadzenia błednej kwoty pobrania, gdy po stronie spedytora dojdzie do konieczności recznej zmiany kwoty pobrania, spedytor może naliczyć nadawcy opłatę administracyjną za każdą przesyłkę. Spedytor nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia nieprawidłowej kwoty pobrania czy za jakimkolwiek błąd powstały w wyniku niedodania pobraniowych informacji prawidło lub na czas.

VII. Przyjęcie przesyłki do transportu / PŘEVZETÍ ZÁSILKY K OBSTARÁNÍ PŘEPRAVY
Spedytor obiera przesyłkę skierowaną do transportu pod wskazany adres.

Do odebrania przesyłki dochodzi na podstawie:
akceptacji zamówienia nadawcy przez spedytora, poprzez aplikację internetową Aplikace_Zásilky,
podpisania umowy między nadawcą i spedytorem zgodnie z warunkami OWW
Zamówienie transportu musi zawierać:
-specyfikacje zamówienia
-identyfikacja nadawcy jako płatnika za zamówinie
-data i miejsce nadania
-ilość przesyłek do wysłania
-specyfikacja pojedyńczych przesyłek
-zakres wymaganych usług ( produkt i dodatkowe usługi )
-sposób dostawy
-w przypadku przesyłek za pobraniem należy wskazać numer konta bankowego
-adres doręczenia przesyłki włącznie z kodem pocztowym
-wartość przesyłki
-numer telefonu komórkowego
Nadawca ma obowiązek zapewnić spedytorowi poprawne dane o przesyłce, przy czym kurier odbierający nie ma obowiązku sprawdzania poprawności danych na liście przewozowym i właściwości opakowania. Odbiór przesyłki nieoznaczonej, błędnie oznaczonej lub nie prawidłowo zapakowanej nie wyraża zgody spedytora na takie oznaczenia lub sposób pakowania.

VIII. Doręczenie przesyłki - DORUČENÍ ZÁSILKY

Spedytor zapewni doręczenie przesyłki o określonym przedziale czasowym pod kontretny adres w/g aktualnego cennika.
Czasowy przedział doręczenia przesyłki wymieniony w cenniku ma charakter orientacyjny, wyrażony w ilości dni roboczych zaczynając od dnia odbioru przesyłki przez spedytora.
Spedytor dołoży wszelkich starań aby przesyłka została doręczona zgodnie z orientacyjnym terminem doręczenia uwzględnionym w cenniku usług transportowych. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności z uwagi na niedotrzymanie orientacyjnych terminów doręczenia wymienionych w cenniku usług transportowych.
Do terminów transportowych wymienionych w cenniku usług nie zalicza się:
-dzień odbioru przesyłki przez spedytora
-czas związany z kontrolą celną, kontrolą służb państwowych, poprawą błedów w dokumentach celnych atd.
-opóźnienia spowodowane przez siły wyższe lub okoliczności wynikających z funkcjonowania, a także okoliczności, które mógłby spedytor odwrócić lub przewidzieć.
Spedytor zapewni doręczenie przesyłki na adres odbiory uwidoczniony na liście przewozowym.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, spedytor może zażądać okazania dowodu tożsamości taką osobe która została uprawiona do odbioru przesyłki. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie lub szkodę powstałą na podstawie odmowy okazania dowodu tożsamości lub uprawnienia podejmowania decyzji za odbiorcę.
W przypadku braku wątpliwości do działania osoby uprawionej przez obiorcę spedytor jest uprawiony do doręczenia przesyłki pod wskazanym adresem. Termin doręczenia do punktów wydań towaru jest określony jako moment odbioru przesyłki przez odbiorce.

Przesyłka zostanie wydana odbiorcy po spełnieniu następujących warunków:

-osoba odpowiadająca za odbiorcę potwierdzi odbiór przesyłki podpisem na dokumencie przeznaczonym do tego celu (Proof of delivery – „POD“), ewentualnie swojim podpisem na przesnośnym elektronicznym skanerze.
W przypadku odbioru w punkcie wydań uprawiona osoba do odbioru przesyłki okaże QR lub PIN kod lub inny wymagany sposób.
-przesyłki za pobraniem zostaną wydane aż po pobraniu należnej kwoty za daną przesyłkę oraz potwierdzenie jak w powyższym odstępie
-przy usłudze "Dokumenty zwrotne / Dokumenty zpět“ aż po potwierdzeniu odpowiednich dokumentów;
-przy usłudze „Potwierdzenie tożsamości / Ověření totožnosti“ aż po okazaniu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu
-przy usłudze "Przesyłka zamienna / Výměnná zásilka“ aż po wydaniu przesyłki do nadania
-jeżeli przesyłka nie jest doręczona przy pierwszej próbie, włącznie w przypadku odmówienia okazania dowodu tożsamości po stronie występującej za obiorce, spedytor przekaże informacje nadawcy o nieudanej próbie doręczenia a następnie zapewni drugą próbę doręczenia w następującym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba okaże się nieskuteczna, odbiorca ma 7 dni na telefoniczne ustalenie ostatecznego terminu doręczenia. Po upływie tego okresu przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. Nie ma to wpływu na prawo spedytora wypłaty jego wynagrodzenia.
W punktach wydań towaru przesyłka jest magazynowane przez okres 72 godzin
Okres magazynowania nadawca może przedłużyć za określoną dopłatę lub zmienić adres doręczenia.
Jeżeli odbiorca nie posiada gotówki za zapłacenie przesyłki za pobraniem, lub odmówi zapłaty, przesyłka zostanie ułożona przez spedytora na okres 7 dni kalendarzowych od dnia w którym była pierwsza próba doręczenia. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez odbiorce, po upływie tego terminu przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. W przypadku powtórnego braku możliwości doręczenie przesyłk, spedytor zwróci przesyłką do nadawcy. Nie ma to wpływu na prawo spedytora wypłaty jego wynagrodzenia
Jeżeli odbiorca odmówi odbioru przesyłki, nie są podejmowane dalsze próby doręczenia. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.
Nie ma to wpływu na prawo spedytora wypłaty jego wynagrodzenia. Kurier doręczający przesyłkę nie ma obowiązku uczestniczyć podczas kontroli zawartości przesyłki.

IX. ODMĚNA ZA ZASÍLATELSKÉ SLUŽBY wynagrodzenie za wykonane usługi transportowe

Nadawca zobowiązuje się zapłacić spedytorowi za świadczone usługi transportowe wynagrodzenie określone w umowie lub wyliczone na podstawie aktualnego cennika spedytora.
Prawo spedytora do wynagrodzenia powstaje w momencie nadania przesyłki spedytorowi.
Nadawca przyjmuje żę indywidualne ustalone ceny w/g umowy są uwarunkowe na podstawie prawdopodobnej objętości oraz charakterze paczek.
Jeżeli w przeciągu 3 kolejnych miesięcy dojdzie do zniżenia ilości wysyłanych przesyłek średnio o 20%, spedytor ma prawo od drugiego kolejnego miesiąca fakturować ceny w/g aktualnego cennika, chyba że strony umówiły się inaczej. W przypadku przesyłek poza granicami PL/CZ/SK w cene nie jest wliczona ewentualna przesyłka zwrotna.
Do ceny za transport przesyłki spedytor będzie dodatkowo doliczał należność za następujące usługi :
-pobranie
-opłata za doubezpieczenie
-dalsze dodatkowe usługi
-należność za nadstandardowe usługi spedycyjne, które były konieczne ze względu na nadawcę, np. dostawa ekspresowa lub druga próba doręczenia
-manipulacja oraz zabezpiecznie transportu dłużycowego lub bardzo ciężkiego,
-magazynowanie, zwrócenie niedoręczonej przesyłki
-koszty związane z tzw. "jazdą na pusto lub jazdą bezcelową",
-adminstracyjne działana związane ze zmianą nie prawidłowo wprowadzonego produktu atd
Jeżeli stroncy nie umówiły się inacznej, spedytor zaksięguje nadawcy dodatkowe opłaty:
-opłata paliwowa - wysokość jest wskazywana prawidło w każdym miesiącu na stronie www.intime.cz
myto, opłata paliwowa, aktualna wysokość jest również wskazana na stronie www.intime.cz

Dopłaty księguje się wszystkim usługą, które są związane z transportem, nie księgują się usługom takim jak "za pobraniem", ubezpieczenie a usługi związane celną odprawą.
Spedytor jest uprawiony do wprowadzania zmian cen w cenniku usług transportowych. W przypadku braku zgody na zmianę cennika transportowego nadawca może umowę wypowiedzieć. Nadawca ma prawo do zmiany danych przesyłki takich jak waga oraz innych parametrów przesyłki uwzględnionych przez nadawcę a następnie przyporządkować do odpowiedniego produktu w przypadku stwierdzenia różnić między danymi wprowadzonymi a faktycznymi danymi przesyłki. W takim przypadku do zaksięgowania kosztu transpotru zostaną oszacowane na podstawie danych spedytora. W przypadku opóżnienien z opłacaniem należności za usługi kurierskie, spedytor ma prawo do ograniczenia dostępu do aplikacji "zasilky" a także do naliczenia należności w/g cennika bez uwzględnienia zniżek w tym i za faktury już wystawione.
Nadawca się zobowiązuje zapłacić karę umowną w wysokości 0,05% z należnej kwoty za każdy dzien zwłoki. Nadawca ma prawo za nie zapłacone faktury ( zwłoka większa niż 7 dni ) przez nadawcę zrekompensować kwotami z pobranian nadanych przesyłek.

X. ODPOVĚDNOST ZASÍLATELE A PŘÍKAZCE ZA ŠKODU NA ZÁSILCE

Odpowiedzialność spedytora oraz nadawcy za powstałą szkodę na przesyłce

Spedytor odpowiada przed nadawcą za szkodę powstałą w transporcie. Spedytor odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą, w żadnym przypadku za dodatkową szkodę jak np. utratę zysku. Spedytor odpowiada wyłącznie szkodę rzeczywistą powstałą w transporcie na przesyłce wyłącznie do kwoty 50.000 CZK bez VAT-u
( słownie piędźięsiąt tysięcy koron czeskich) za jedną przesyłkę.
Przesyłki do wartości 50.000 CZK ją ubezpieczone w ramach ceny za doręczenie przesyłki, powyżej tej kwoty nadawca powienien przesyłkę dodatkowo ubezpieczyć.
Nadawca przed nadaniem przesyłki powienien wskazać rzeczywistą wartość przesyłki, jeżeli jej wartość jest większa niż 50000 CZK bez VAT-u, zamówić odpowiednie ubezpieczenie. W przypadku gdy nadawca nie zamówi dodatkowego ubezpiecznia, spedytor jest całkowice zwolniony od odpowiedzialności. Jeżeli wskazana wartość ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości, spedytor odpowiada za szkodę maksymalnie do kwoty wskazanej przez nadawcę przed nadaniem.
Spedytor jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody którym nie było można zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności zgodnymi z prawem pocztowy
lub naruszeniem swoich obowiązków ze względu na okoliczności wykluczjącymi jego odpowiedzialność.


Spedytor jest ponadto zwolniony od odpowiedzialności za szkody, jeżeli udowodni, że szkoda została spowodowana przez nadawcę, odbiorcę lub właściciela przesyłki, wadą lub szczególnym charakterem przesyłki, w tym utraty normalnej, wadliwym opakowaniem na który zwrócił uwagę spedytor podczas nadania przesyłki do transportu.
Jeżeli spedytor nie zwróci uwagi na wadę opakowania, nie odpowiada za szkodę powstałą w skutek nieprawidłowego opakowania jeżeli jego wada lub niewłaściwie opakowanie nie była widoczna.

XI. Reklamacje
XI. REKLAMACE A NÁHRADA ŠKODY – ZÁPIS O ŠKODĚ, UPLATNĚNÍ NÁROKU


Reklamacje

Nadawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia reklamacji za wykonane usługi, najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu wykonania usługi. W innym przypadku przyjmuje się iż usługa została wykonana poprawnie.

Zgłoszenie reklamacyjne musí być wyrażone na pismie, musí w nim być wskazany numer umowy, numer przesyłki, wskazanie uszkodzenia / straty i kwoty rozszczenia, powstałe w wyniku nieprawidłowości powodującę zmianę stanu przesyłki.
Nadawca jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania za wady spowodowane przez uszkodzenie, zniszczenie, częściowej lub całkowitej utraty przesyłki, która uległa zmianie poprzez niewłaściwy transport produktu.

Uszkodzenie jest rozumiane jako zmiana stanu produktu, możliwa jest jego naprawa lub jest możliwość używania przedmiotu bez konieczności naprawy.

Zniszczenie jest rozumiane jako zmiana stanu produktu, gdzie nie jest możliwa naprawa ani nie jest możliwe używanie w pierwotnym celu.
Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, opiera się ono na średniej cenie naprawy w momencie uszkodzenia, koniecznej do przywrócenia produktu do stanu pierwotnego – nadawca się zobowiązuje razem z spedytorem uzgodnić wysokość kosztu naprawy.

W przypadku straty przesyłki lub jej części wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie wartość przesyłki lub jej części, która została zagubiona.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, opiera się ona na podstawie średniej wartości produktu w momencie utraty lub na podstawie faktury zakupowej z uwzględnieniem wieku produktu, jego zużyciu oraz wadam.

Wartość przesyłki ustalana jest na podstawie dowodu zakupu lub Innem dokumentu potwierdzającego jego wartość tak aby była wskazana jego rzeczywista wartość.
W przypadku gdy nie jest możliwe przedłożenie dowodu zakupu lub Innem dokumentu wskazującego wartość towaru, wartość przedmiotu ustalana jest na podstawie średniej wartości rynkowej. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie wartości, cena odszkodowania będzie ustalona za pomocą biegłego, powołanego przez spedytora.

Nadawca powienien zagwarantować, iż odbiorca podras odbioru dokładnie przesyłkę skontroluje a w przypadku ewidentnych uszkodzeń mechanicznych na powierzchni opakowania paczki poinformuje o tym nadawce.
Dalsze kroki z uszkodzoną przesyłką powinny być zgodne z instrukcją nadawcy.
Jeżeli uszkodzenie nie jest widoczne podczas doręczenia, należy przesłać pismo reklamacyjne najpóźniej do 2 dni roboczych od doręczenia przesyłki.
Po upłynięciu danego terminu złożone reklamacje nie będą rozpatrywane. Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić stan sprzętu, który odbiera przy kurierze, gdyż kolejne reklamacje dotyczące przesyłki nie będą brane pod uwagę.
Zleceniodawca jest zobowiązany umożliwić spedytorowi sprawdzenie stopienia uszkodzenia. Z tych powodów zleceniodawca zapewnia, że przesyłka nie została w jakikolwiek sposób naruszona, a produkt znajduje się w tym samym opakowaniu w jakim został dostarczony do klienta. Z tego samego powodu przesyłki nie mogą być zlikwidowane lub transportowane do innego miejsca bez zgody osoby, która przesłała produkt do klienta.

Spedytor, nadawca lub odbiorca powinien umożliwić sprawdzenie uszkodzonej przesyłki przez agencję ubezpieczeniową. Spedytor zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli przesyłki u odbiorcy lub nadaly. Nadawca lub odbiorca ma obowiązek wydać do sprawdzenia uszkodzoną przesyłkę.
Roszczenie o odszkodowanie zostanie przyznane na podstawie pozytywnej decyzji wydanej pisemnie przez spedytora.W przeciwnym razie prawo do odszkodowania wygasa.
Zgłoszenie reklamacji bez złożenia wniosku nie będzie brana pod uwagę. W roszczeniu o odszkodowanie należy dołączyć potrzebne dokumenty, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie uwzględniony i nie będzie uznawany za prawidłowy i terminowy ( w przypadku uszkodzenia przesyłki).:

W przypadku uszkodzenia przesyłki:
-dokument zakupu potwierdzający wartość produktu
-wycenę serwisu lub innej osoby, która naprawiła przesyłkę, jeżeli po szkodzie była naprawiana lub imaga naprawy
-fakturę wystawioną na nadawcę na kwotę odpowiadającą wartości uszkodzenia

W przypadku straty przesyłki:
-oświadczenie nadawcy, w którym potwierdzi zawartość przesyłki włącznie z wskazeniem jego wartości, razem z dokumentem zakupu
-fakturę wystawioną na spedytora odpowiadającą wartości uszkodzenia

Spedytor jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek klienta o odszkodowania do 30 dni od dnia w którym zgłoszenie zostało doręczone do spedytora. Termin może zostać wydłużony w przypadku opóźnienia aż do momentu dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów wskazenych powyżej.

Podobnie, termin 30 dni może zostać wydłużony do momentu otrzymania dokumentów przez instytucje lub organy działające w postępowaniu karnym.

W przypadku gdy podstawą do określenia wartości uszkodzonej czy zagubionej przesyłki jest dokument wyrażony w walucie zagranicznej ( innej niż CZK ), przelicza się wartość odszkodowania w/g kursu czeskiego banku narodowego z dnia w którym przesyłka została nadana.

Nie mogą być traktowane jako uzasadnione roszczenia o odszkodowanie w odniesieniu do częściowej utraty lub uszkodzenia zawartości przesyłki lub jej części, jeżeli nie będzie udowodniony przez uprawiononą osobę uszkodzenie opakowania przesyłki, oraz nie zostaną one opisane w protokole reklamacyjnym. Rozszczenie o odszkowoanie nie może zostać skompesowane przez nadawce z fakturą za usługi trasnportowe. W przypadku gdy zgubiona przesyłka lub jej cześć zostanie odnaleziona, za moment wypłacenia odszkodowania przyjmuje się datę gdy nadawca uzyska możliwość trasnportu przesyłki. W przypadku odnaleźienia przesyłki przez nadawcę lub odbiorcę, należy spedytora pisemnie poinformować.

Jeżeli odszkodowanie lub jego część była przed odnalezieniem przesyłki wypłacona, nadawca jest zobowiązany do zwrócenia kwoty odszkodowania.

Nadawca ma obowiązek przekazać uszkodząną przesyłkę spedytorowi za którą została wypłacona pełna wartość uszkodzonej paczki, która była przedmiotem reklamacji. Nadawca powienien przekazać uszkodzony towar najpóźniej do dwóch dni roboczych od dnia odebrania pozytywnej decyzji zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku poruszenia niektórych powinności zawartych w tym rodziale, głównie przy roszczeniu na wypłatę odszkodowania, uznaje się że szkoda na przesyłce za którą odpowiada spedytor, nie będzie brana pod uwagę.

XII. Ochrona danych osobowych


Nadawca wyraża zgodę aby spedytor, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych a także dodatkowych późniejszych, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "Ustawa o ochronie danych osobowych") do przetwarzania, gromadzenia oraz przechowywania płatnika danych osobowych nadawcy zawartej w umowie, lub nabyte z innych źródeł dotyczących wzajemnej współpracy i innych danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług spedycyjnych.

Nadawca wyraża zgodę aby spedytor w celu poprawy jakości usług, nagrywał rozmowy telefoniczne odbyte przez infolinię.

Nadawa się zobowiązuje od uzyskania zgody spedytora oraz odbiorcy do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych paragraf 11 prawa o ochronie danych osobowych, w takim brzmieniu aby spedytor mógł prawidłowo wykonywać usługi zawarte w umowie. Nadawca zobowiązuje się, zgodnie z ustawą § 725 oraz kodeksu handlowego CZ, do wypłaty odszkodowania powstałej u spedytora w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

XIII Postanowienia końcowe
Każda ze stron umowy partnerskiej posiada uprawnienia do ukończenia umowy.
Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące a zaczyna się 1 dnia następującego miesiąca w którym wypowiedź została doręczona pisemnie drugiej stronie.

Każda ze stron może natychmiast odstąpić od umowy w przypadku poruszenia kodeksu handlowego.

Spóźnienia w zapłacie za wykonane usługi większe niż 14 dni są traktowane na ważne naruszenie warunków umowy. Wypowiedź wumowy musí zostać wysłana pisemnie.

Spedytor ma prawo w każdym momencie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych ogólnych warunkach współpracy. Wszystkie zmiany powienien wprowadzić najmnie 10 dni przez wprowadzenie w życie na stronie www. paczkidoczech.pl. Nadawca powienien prawidłowo odwiedzać stronę internetową oraz aktualizować ogólne warunki współpracy.